REGULAMIN NEWSLETTERA

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 roku.

1. LEXPRIM Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Zbożowej 7/9, 09-400 Płock, wpisana do Rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 659856, NIP: 774-323-25-56, REGON: 366411834, o kapitale zakładowym (kapitale wpłaconym w całości) w wysokości 5.000 zł, zwana dalej „Usługodawcą”, świadczy za pomocą poczty elektronicznej na zamówienie osób fizycznych, zwanych dalej „Usługobiorcami”, nieodpłatną usługę, zwaną dalej „usługą” wysyłania na adres elektroniczny Newslettera, zawierającego informacje o nowych publikacjach (artykułach na blogu), zapowiedziach i promocjach, a także informacje handlowe dotyczące usług i produktów Usługodawcy.

2. W celu prawidłowego korzystania z usługi wymagane jest:

 • połączenie z siecią Internet
 • posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, którym może samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji usługi

Biuletyn wysyłany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie częściej niż raz na dwa tygodnie.

3. Aby zamówić usługę, usługobiorca powinien:

 •  połączyć się on-line ze stroną Usługodawcy – https://blog-prawnika.pl
 • kliknąć w zakładkę „Newsletter” (w górnym menu głównym)
 • zapoznać się z treścią, niniejszego Regulaminu i ją zaakceptować
 • wypełnić dane Formularza i nacisnąć klawisz „Wyślij”
 • potwierdzić zamówienie usługi w emailu przesłanym na adres elektroniczny Usługodawcy.

Dopiero po potwierdzeniu adresu elektronicznego Usługobiorca zostanie dopisany do bazy wysyłkowej.

4. Usługobiorca, który prawidłowo złożył zamówienie, oświadcza tym samym, że: posiada zdolność do czynności prawnych, oraz że podany przez Niego w zamówieniu adres elektroniczny, jest adresem, którym ma prawo dysponować w zakresie:

 • wymaganym do realizacji usługi
 • wyraża zgodę na otrzymywanie informacji opisanych w pkt 1 niniejszego Regulaminu.

 

5. Usługodawca włączy podany mu adres elektroniczny Usługobiorcy do bazy wysyłkowej i będzie korzystać z tego adresu wyłącznie w celu wykonywania usługi.

6. Usługodawca nie będzie udostępniać osobom trzecim podanego mu w celu wykonania usługi adresu elektronicznego Usługobiorcy.

7. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem tej usługi oprócz adresu elektronicznego oraz danych podanych w Formularzu zapisu na Newsletter Usługobiorcy nie przetwarza żadnych innych danych osobowych Usługobiorcy związanych z usługą.

8. W każdym czasie Usługobiorca może odwołać swoją zgodę na otrzymanie informacji opisanych w pkt 1 niniejszego Regulaminu. W celu odwołania zgody Usługobiorca zobowiązany jest do:

 • przesłania Usługodawcy na następujący adres elektroniczny: biuro.blogprawnika@gmail.com informacji o treści „Rezygnacja z Newslettera” lub
 • kliknięcia w link na dole otrzymanego biuletynu o treści [Rezygnuję z usługi].

 

9. Po otrzymaniu oświadczenia o odwołaniu zgody, jak i po zaprzestaniu świadczenia usług z przyczyn określonych w pkt 10 Usługodawca usunie adres elektroniczny Usługobiorcy ze swej bazy wysyłkowej.

10. Reklamacje w zakresie niniejszej usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro.blogprawnika@gmail.com. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny Usługobiorcy, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu mailowego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Usługobiorcy.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia usług opisanych w pkt 1. O zamiarze zaprzestania świadczenia usług Usługodawca poinformuje Usługobiorcę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, wysyłając stosowne zawiadomienie w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę w zamówieniu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania usługi, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (konserwacja, modyfikacja lub naprawa systemu). 

12. Usługodawca ma prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, iż zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, nie oświadczy w trybie określonym w pkt 10 o swej rezygnacji z usługi.

13. Zmieniony Regulamin w żadnym razie nie może pozbawić Usługobiorcę prawa opisanego w pkt 10. Zmiany niniejszego Regulaminu są ogłaszane na stronie https://blog-prawnika.pl oraz za pośrednictwem Newslettera i wchodzą w życie w terminie podanym wraz ze zmianą. Usługobiorca powiadamiany jest każdorazowo o zmianie niniejszego Regulaminu emailem zawierającym informacje o zmianach oraz tekst jednolity Regulaminu.

Pin It on Pinterest