OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

t

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie stosowany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

q

Jaki jest cel RODO?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE

Od kiedy stosujemy RODO?

Od 25.05.2018 roku

n

Co znajduje się w dokumencie?

Informacje o tym, w jaki sposób Administrator danych osobowych chroni i przetwarza dane osobowe

1. Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkowników?

Administratorem danych osobowych jest LEXPRIM Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Zbożowej 4/9, 09-410 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000659856, NIP: 774-323-25-56, REGON: 366411834, kapitał zakładowy: 5.000 zł (wpłacony w całości).

2. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników?

Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystane poprzez ich przetwarzanie w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów – podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) w celu wystawienia faktury lub rachunku oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku świadczenia usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

c) w celu rozpatrywania reklamacji oraz roszczeń związanych z zawartą umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

d) w celu kierowania do Użytkowników treści marketingowych, w sposób, na który Użytkownik wyraził zgodę – podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadniony interes polega na przesyłaniu do Użytkownika treści marketingowych w sposób, na który Użytkownik wyraził zgodę;

e) w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronie internetowej, w celu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych);

f) w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w tym przepisów prawa podatkowego oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

g) w celu wykorzystania plików cookies na stronie internetowej i jej podstronach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

h) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem jest prowadzenie analizy wyników sprzedaży oraz działań marketingowych;

i) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Komu przekazujemy dane osobowe Użytkowników?

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być:

a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;

b) podmioty świadczące usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, analityczne, marketingowe;

c) operatorzy pocztowi i kurierzy;

d) operatorzy systemów płatności elektronicznej oraz banki w zakresie realizacji płatności;

e) organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Czy będziemy przekazywać dane osobowe Użytkowników do państw trzecich, organizacji międzynarodowych lub poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać danych osobowych Użytkowników do państw trzecich, organizacji międzynarodowych lub poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

5. Na jaki okres czasu zbieramy dane osobowe Użytkowników?

Dane osobowe Użytkowników będą przez nas zbierane i przetwarzane przez następujące okresy:

a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów;

b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych w tym zakresie;

c) w przypadku, w którym wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika do celów analitycznych i statystycznych – przez czas świadczenia na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną.

d) w przypadku, w którym wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika w celu prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

6. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest proces, w wyniku którego decyzja zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji.

Podejmowane przez Administratora danych osobowych działania dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika nie są zautomatyzowane i nie wpływają na podejmowane przez niego decyzje.

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Informujemy, iż nie zamierzamy profilować danych osobowych Użytkowników.

7. Jakie dane osobowe należy nam podać, by skorzystać z naszych usług?

Warunkiem skorzystania z naszych usług jest podanie przez Użytkownika: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, jak również w przypadku żądania ich jako obowiązkowe: adresu zamieszkania, nr PESEL, numeru telefonu.

W przypadku przedsiębiorców należy podać: nazwę przedsiębiorstwa, numer NIP i REGON, ewentualnie nr KRS (jeśli przedsiębiorca jest wpisany do Rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego).

8. Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych?

Każdemu Użytkownikowi przysługuje:

  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii.
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.
  3. Prawo do usunięcia danych.

Jeżeli zdaniem Użytkownika nie mamy podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane osobowe, może on zażądać ich usunięcia.

4. Ograniczenia przetwarzania danych.

Każdy Użytkownik może zażądać, abyśmy  ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem zadań. Jeżeli w ocenie Użytkownika mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub jeżeli Użytkownik nie chce, abyśmy usunęli jego dane, ponieważ będą mu one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Sprzeciw „marketingowy”. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Użytkownik skorzysta  z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania jego danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególne sytuacje. Użytkownik ma, także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych, niż marketing bezpośredni, a także jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Użytkownik powinien wtedy wykazać szczególną sytuację, która zdaniem Użytkownika uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas jego danych osobowych objętych sprzeciwem. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w tych celach, chyba że podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkownika są niezbędne wobec jego praw lub też, dane te są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

6. Prawo do przenoszenia danych.

Każdy Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) swoje dane osobowe, które dostarczył na podstawie umowy lub zgody. Użytkownik może, także zlecić przesłanie swoich danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Każdy Użytkownik, który uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.

Użytkownik może skorzystać z ww. praw, przesyłając wniosek na adres poczty elektronicznej: biuro.blogprawnika@gmail.com

9. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencji ich nie podania.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania oraz wykonywania umów świadczenia usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub brak możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług.

10. Bezpieczeństwo danych osobowych.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewiadzianymi przez obowiązkujące przepisy prawa. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym celu zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11. Linki odsyłające do innych stron.

Na stronie internetowej mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator danych osobowych nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności i Regulaminem tych stron internetowych.

12. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych wobec dzieci.

W przypadku ustalenia przez nas, iż zgromadziliśmy dane osobowe dziecka (osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych), podejmiemy odpowiednie kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych.

Rodzice, którzy uważają, że doszło do zgromadzenia danych osobowych ich dziecka, mogą przesłać wniosek o ich usunięcie na adres: biuro.blogprawnika@gmail.com

Pin It on Pinterest